Start » Excelmakron | Effektivisera och Automatisera med Makron » Makroexempel i Excel » Makro i Excel – Tusenavdelare

Makro i Excel – Tusenavdelare

Ett mycket enkelt Excelmakro som applicerar formatet “tusenavdelare” på valda celler. Dessutom så medger makrot alternering av inga eller två stycken decimaler. Ett utomordentligt basmakro som bör ingå i varje Excelbrukares verktygslåda.

Vissa säger att det är siffror som gäller när någonting skall bedömas. Detta låter vi vara osagt, men om man nu ändå skall presentera siffror för någon annan så har man i alla fall ansvaret för att göra uppställningarna så enkla att titta på som möjligt. Tusenavdelare på siffror i Excel är med andra ord ett grundkrav.

 

 

 

VBA-kod från makrot i videon

Sub TusenAvdelare()
 Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
End Sub

 

VBA-kod som alternerar mellan två decimaler och ingen decimal

Sub TusenAvdelareAlternerande()
 
Dim Area As Range
Set Area = Selection
 
If Area.NumberFormat = "#,##0" Then
 Area.NumberFormat = "#,##0.00"
Else
 Selection.NumberFormat = "#,##0"
End If 
 
End Sub

Glöm inte att koppla en smart shortcut till detta makrot för snabbast möjliga access (t ex Ctrl + Q).

Observera att tusenavdelarens utseende skiljer sig åt länder emellan. Sverige använder normalt ett mellanslag medan t ex Spanien oftast brukar punkt (men även ibland ett komma tyvärr). Vad som visas beror yttest på en inställning i Windows och inte på Excelinstallationen i sig.

Lämna en kommentar