Excelmakron - Handbok och tillämpningar

Excelmakron kan med fördel användas för att effektivisera och automatisera enklare men ständigt återkommande rutiner i Excel. Det kan handla om att ge en Excelflik ett visst format eller att med automatik skapa en Pivot-tabell. Tillämpningarna för makron i Excel är i det närmaste obegränsade – det handlar bara om att komma igång med Excel och lite enklare VBA.

Nedan följer en lista på enkla men effektiva makron som är skrivna i Excel och som du på ett enkelt sätt kan applicera på dina egna Excelfiler.

Innehåll

Formel för pivottabells senaste uppdatering

Följande VBA-kod i Excel skapar en funktion som återger datum och klockslag när en pivot-tabell senast uppdaterades. Detta kan vara användbart t ex när man har automatisk uppdatering avslagen. Angående uppdateringar av dessa tabeller kan du läsa mer på Uppdatera Pivottabeller...

Makro i Excel – Tusenavdelare

Ett mycket enkelt Excelmakro som applicerar formatet “tusenavdelare” på valda celler. Dessutom så medger makrot alternering av inga eller två stycken decimaler. Ett utomordentligt basmakro som bör ingå i varje Excelbrukares verktygslåda. Vissa säger att det är siffror som gäller...

Skapa ditt egna Excelmakro

Det är enkelt att komma igång och skapa sina egna makron i Excel. Med den smarta inspelningsfunktion som Excel erbjuder så kan vi spela in en sekvens med händelser på kalkylbladet som vi vill att Excel skall kunna repetera i framtiden. Att spela in Excelmakron är ett första steg mot effektivt...

Köra makro med automatik vid start av Excel

Den här enkla VBA-rutinen kör automatiskt ett makro när Excel öppnas. Detta kan vara enormt användbart t ex för att anpassa vissa inställningar i Excel med automatik. Ett bra exempel på detta är justeringar av Excels färgpalett som i sitt grundutförande har lite för starka färger i mitt...

Excelmakro som tar bort aktivt kalkylblad

Ett mycket enkelt litet makro som tar bort valt/valda arbetsblad. Sub RaderaAktivtKalkylblad() ActiveWindow.SelectedSheets.Delete End Sub Körningen av detta makro kommer att ge att en varningsruta kommer att visas som kräver att användaren konfirmerar raderingen innan den utförs. Detta är givetvis...

Sortera Excels flikar i bokstavsordning via ett makro

Designen av Excelbokens struktur är ett ganska viktigt kapitel framför allt om arbetsboken skall distribueras till kollegor eller till andra externa intressenter. Om din arbetsbok innehåller många blad så kan det vara pedagogiskt att sortera bladen på ett enhetligt vis. Vad gäller följden eller...

SpecialCells – Varianter på Klistra Värde i Excel VBA

I det dagliga Excelarbetet vill man ofta göra om cellers formler till värden. Förutom den mest rättframma metoden PasteSpecial Paste:=xlValues så finns det ett annat sätt att utföra konverteringen på. Excel erbjuder en objektklass som heter SpecialCells och som vi faktiskt kan dra mycket nytta...

Makro för att visa/dölja stödlinjer i Excel

Stödlinjerna i Excel, dvs ramarna runt cellerna i kalkylbladet, är en väsentlig del av arbetsbokens uppbyggnad då de ger ett visuellt stöd vilket gör det lättare att ta till sig innehållet i arbetsboken. Trots detta finns det tillfällen då vi vill ta bort dessa kantlinjer. Det gäller förslagsvis...

Makro som formaterar kalkylblad i Excel

Kalkylbladets utseende är viktigt om budskapet med kalkylen skall gå fram till mottagaren. Det vill säga att snygga och måttfulla uppställningar i Excel får troligen större genomslag i organisationen än helt oformaterade kalkylblad. Excelböcker som känns överarbetade vad gäller teckensnitt,...

Excelmakro Klistra in som värde (Paste Value)

I det dagliga arbetet i Excel arbetar du förmodligen mycket med formler, funktioner och referenser mellan celler och arbetsblad. Ett av de mest användbara makron som du i så fall kan installera är en instruktion som konverterar en formel etc till ett värde. I mångas ögon är detta makro ett av...

Synliggör alla flikar och arbetsblad i Excel

Ibland får man sig tillskickad Excelböcker som av olika anledningar har ett större antal flikar gömda. Att ta fram arbetsbladen igen kan vara en grannlaga uppgift – de måste nämligen tas fram ett och ett vilket givetvis blir tröttsamt om arbetsboken innehåller 40 gömda blad. Nedan är...

Excelmakro för vänster- och högerjustering

Justering till höger eller vänster av text och siffror i Excel är ett viktigt tema om man tar fram rapporter i kalkylform som skickas vidare i form av en presentation. Som bekant så vänsterjusterar Excel text med automatik, medan siffror hamnar till höger i cellen. Detta vill man ofta ändra på...

Excelmakro för Valutakonvertering

Exempel på en enkel valutakonverterare i Excel. Detta lilla makro räknar om värdet i vald cell enligt en förutbestämd kurs och skriver sedan över det gamla värdet. Som en liten finess så applicerar makrot slutligen ett sifferformat med tusenavdelare samt två decimaler. Makroexemplet nedan räknar...

Ta reda på användarens språkversion av Excel

Ett litet och enkelt Excelmakro som avgör vilken språkversion av Excel som aktuell användare har. Detta kan vara mycket användbart om du gör makron som kommer att användas i flera länder. Tack vare informationen så kan du lämna information på rätt språk. VBA-funktionen returnerar en landskod...

Introduktion till redigering av Excelmakron

Efter det att du spelat in dina Excelmakron så kan du gå ett steg längre och redigera dem.

Personal Macro Workbook – introduktion

Excel erbjuder en speciell typ av arbetsbok som heter Personal.xls. Denna fil är en i och för sig helt vanlig arbetsbok i Excel med den skillnaden att den alltid hålls öppen samtidigt som den är gömd. På detta sätt blir alltså Personal.xls ett bra ställe för att spara makron som man vill kunna...

Vad är ett Excelmakro?

Den vanligaste definitionen på ett makro är ett litet program som tjänar till att automatisera och effektivisera repetitiva arbetsmoment. Ett exempel på detta är t ex en anställd som varje morgon sammanställer en ny arbetsbok i Excel och ger ett visst arbetsblad vissa format. Applicerandet av...