Makroexempel i Excel

Lista över ett flertal exempel på makron i Excel VBA. Koden till dessa makron kan du enkelt kopiera och använda i dina egna arbetsböcker i Excel.

Innehåll

Formel för pivottabells senaste uppdatering

Följande VBA-kod i Excel skapar en funktion som återger datum och klockslag när en pivot-tabell senast uppdaterades. Detta kan vara användbart t ex när man har automatisk uppdatering avslagen. Angående uppdateringar av dessa tabeller kan du läsa mer på Uppdatera Pivottabeller...

Makro i Excel – Tusenavdelare

Ett mycket enkelt Excelmakro som applicerar formatet ”tusenavdelare” på valda celler. Dessutom så medger makrot alternering av inga eller två stycken decimaler. Ett utomordentligt basmakro som bör ingå i varje Excelbrukares verktygslåda. Vissa säger att det är siffror som gäller...

Köra makro med automatik vid start av Excel

Den här enkla VBA-rutinen kör automatiskt ett makro när Excel öppnas. Detta kan vara enormt användbart t ex för att anpassa vissa inställningar i Excel med automatik. Ett bra exempel på detta är justeringar av Excels färgpalett som i sitt grundutförande har lite för starka färger i mitt...

Excelmakro som tar bort aktivt kalkylblad

Ett mycket enkelt litet makro som tar bort valt/valda arbetsblad. Sub RaderaAktivtKalkylblad() ActiveWindow.SelectedSheets.Delete End Sub Körningen av detta makro kommer att ge att en varningsruta kommer att visas som kräver att användaren konfirmerar raderingen innan den utförs. Detta är givetvis...

Sortera Excels flikar i bokstavsordning via ett makro

Designen av Excelbokens struktur är ett ganska viktigt kapitel framför allt om arbetsboken skall distribueras till kollegor eller till andra externa intressenter. Om din arbetsbok innehåller många blad så kan det vara pedagogiskt att sortera bladen på ett enhetligt vis. Vad gäller följden eller...

SpecialCells – Varianter på Klistra Värde i Excel VBA

I det dagliga Excelarbetet vill man ofta göra om cellers formler till värden. Förutom den mest rättframma metoden PasteSpecial Paste:=xlValues så finns det ett annat sätt att utföra konverteringen på. Excel erbjuder en objektklass som heter SpecialCells och som vi faktiskt kan dra mycket nytta...

Makro för att visa/dölja stödlinjer i Excel

Stödlinjerna i Excel, dvs ramarna runt cellerna i kalkylbladet, är en väsentlig del av arbetsbokens uppbyggnad då de ger ett visuellt stöd vilket gör det lättare att ta till sig innehållet i arbetsboken. Trots detta finns det tillfällen då vi vill ta bort dessa kantlinjer. Det gäller förslagsvis...

Makro som formaterar kalkylblad i Excel

Kalkylbladets utseende är viktigt om budskapet med kalkylen skall gå fram till mottagaren. Det vill säga att snygga och måttfulla uppställningar i Excel får troligen större genomslag i organisationen än helt oformaterade kalkylblad. Excelböcker som känns överarbetade vad gäller teckensnitt,...

Excelmakro Klistra in som värde (Paste Value)

I det dagliga arbetet i Excel arbetar du förmodligen mycket med formler, funktioner och referenser mellan celler och arbetsblad. Ett av de mest användbara makron som du i så fall kan installera är en instruktion som konverterar en formel etc till ett värde. I mångas ögon är detta makro ett av...

Synliggör alla flikar och arbetsblad i Excel

Ibland får man sig tillskickad Excelböcker som av olika anledningar har ett större antal flikar gömda. Att ta fram arbetsbladen igen kan vara en grannlaga uppgift – de måste nämligen tas fram ett och ett vilket givetvis blir tröttsamt om arbetsboken innehåller 40 gömda blad. Nedan är...

Excelmakro för vänster- och högerjustering

Justering till höger eller vänster av text och siffror i Excel är ett viktigt tema om man tar fram rapporter i kalkylform som skickas vidare i form av en presentation. Som bekant så vänsterjusterar Excel text med automatik, medan siffror hamnar till höger i cellen. Detta vill man ofta ändra på...

Excelmakro för Valutakonvertering

Exempel på en enkel valutakonverterare i Excel. Detta lilla makro räknar om värdet i vald cell enligt en förutbestämd kurs och skriver sedan över det gamla värdet. Som en liten finess så applicerar makrot slutligen ett sifferformat med tusenavdelare samt två decimaler. Makroexemplet nedan räknar...

Ta reda på användarens språkversion av Excel

Ett litet och enkelt Excelmakro som avgör vilken språkversion av Excel som aktuell användare har. Detta kan vara mycket användbart om du gör makron som kommer att användas i flera länder. Tack vare informationen så kan du lämna information på rätt språk. VBA-funktionen returnerar en landskod...